Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) 

Já níže podepsaný/á uděluji společnosti Konektor Social s.r.o., se sídlem: náměstí Republiky 1081/7, 110 00 Praha 1, IČ: 01698567, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 210452, (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresa,
  • telefonický kontakt,
  • podobizna

(dále jen „Subjekt údajů”)

Účelem zpracování osobních údajů Subjektu údajů je účast v diskusním fóru (název a příp. umístění diskusního fora), doba zpracování osobních údajů je nejvýše 2 roky.

Osobní údaje mohou být poskytnuty společnosti Citrix Systems Czech Republic s.r.o Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8 , IČ: 24163082, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 184497, emailový kontakt: vladimir.stralka@citrix.com pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů účasti v diskusním fóru (název a příp. umístění diskusního fora), doba zpracování osobních údajů je nejvýše 2 roky.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že :

  1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  2. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, 
  3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktní email :  poverenec@konektorsocial.cz; a neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  5. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, vysvětlení, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.Subjekt údajů však může použít i elektronickou formu, kdy vyplněný formulář Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů dle GDPR po vyplnění a uložení zašle na e-mail: posta@uoou.cz nebo do datové schránky: qkbaa2n.  

Otázky :

Jméno a příjmení

Poštovní adresa

Telefonický kontakt

Ano Dosáhl/a jsem 18 let

Souhlasím s uvedením své podobizny na facebookovém profilu soutěže

Souhlasím s uvedením jména a příjmení  na facebookovém profilu soutěže:

Ano Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů